Retourneren


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kachels TFE. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

In geval van dienstverlening: de consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen na afgesproken datum zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kachels TFE BV, Stationsstraat 24/2 te 9300 Aalst, info@kachels-tfe.be, +32 473 61 11 67 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat
de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kachels TFE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kachels TFE BV, Stationsstraat 24/2
9300 Aalst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf, door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
Bij de overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kachels TFE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur
of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Van zodra de Klant de goederen heeft gebruikt, bijvoorbeeld na het ontsteken van brandmateriaal in een kachel, wordt het product als gebruikt beschouwd en kan dit enkel geretourneerd worden aan een verminderde terugbetaling van minstens -30% van de originele aankoopprijs van het product. Het product wordt vanaf het eerste gebruik namelijk beschouwd als een tweedehandsproduct dat door de ondernemer slechts enkel verder doorverkocht kan worden aan een volgende Klant aan een lagere aankoopprijs.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kachels TFE BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kachels TFE BV op de hoogte
is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Kachels TFE BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien Kachels TFE BV constateert dat de teruggestuurde producten gebruikt zijn of gebruikssporen bevatten, dan behoudt de ondernemer zich het recht om 30% van de originele aankoopprijs van het product af te houden. De Klant dient bij retournering ook telkens de aankoopfactuur, die bij originele aankoop van het product aan de Klant werd bezorgd, mee te sturen in het retourpakket.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kachels TFE BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Kachels TFE BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening
worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden zoals vermeld enkel mogelijk aan een verminderde terugbetaling van maximaal 70% van de originele aankoopprijs van het product.

Blijf op de hoogte van promoties & nieuws