Algemene verkoopsvoorwaarden (webshop) Kachels TFE

 
Ondernemingsgegevens
 
T.F.E. BV
Gentsesteenweg 196, 9300 Aalst
info@kachels-tfe.be
+32 473 61 11 67
BE 0475.441.639
 
Artikel 1: Algemene bepalingen
 
De e-commerce website van T.F.E., een BV met maatschappelijke zetel te Gentse Steenweg 196, 9300 Aalst, BTW BE 0475.441.639, (hierna genoemd 'Kachels TFE') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).
 
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kachels TFE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kachels TFE aanvaard zijn.
 
Artikel 2: Prijs
 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
deze het gevolg zijn van de wettelijke regelingen of bepalingen; 
of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3: Aanbod
 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen
of fouten in het aanbod binden Kachels TFE niet. Kachels TFE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kachels TFE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kachels TFE. Kachels TFE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 
Artikel 4: Online aankopen
 
Beschrijving bestelprocedure: de klant kan naar het tabblad ‘Webshop’ gaan en kan daar het gewenste product kiezen en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Productgegevens’ en via het energielabel dat als afbeelding werd toegevoegd. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘In winkelwagen’ het product aan het winkelmandje van de klant toegevoegd worden. Via de knop ‘Mandje’ kan vervolgens naar het winkelmandje gegaan worden.
 
Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. 
De levering  gebeurt door Kachel TFE op afgesproken datum, bepaald door de klant. 
 
De levering gebeurt in eigen beheer door een werknemer van Kachels TFE. Een levering binnen België heeft een vaste meerkost van 60 euro excl. BTW. De klant betaalt de verzendingskost (transportkost), tenzij anders vermeld. Voor een levering naar andere landen dient de klant eerst contact op te nemen met Kachels TFE om te laten bevestigen of dit logistiek mogelijk is en wat hiervoor de meerkost is. Pas na uitdrukkelijke bevestiging van Kachels TFE kan deze internationale levering goedgekeurd worde. Kachels TFE behoudt zich het recht om elke internationale bestelling die niet expliciet goedgekeurd werd te annuleren, mits terugbetaling van de betaalde gelden van de klant. 
 
De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Shipping’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.
 
De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is exclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard of Visa), Bancontact, Trustly, EPS, iDeal of direct bank transfer. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Kachels TFE de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €,00 bedraagt. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Kachels TFE gelezen te hebben en akkoord gaat.
 
De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.
 
Kachels TFE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Een onderhoudsaanvraag, ingediend door een Klant die niet over een onderhoudscontract beschikt, zal pas verstuurd en ingepland worden wanneer de Klant een administratief voorschot van 50 euro betaalt. De Klant zal hiervoor doorgeleid worden naar een betaallink na invulling en versturing van het onderhoudsformulier. Het voorschot t.w.v. 50 euro wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke onderhoudsfactuur. Indien de Klant zijn onderhoud verplaatst, dan wordt het voorschot nog steeds in mindering gebracht op de uiteindelijke factuur. Indien de Klant zijn onderhoud definitief annuleert, dan wordt het voorschot teruggestort op de rekening van de Klant binnen een termijn van 14 dagen.
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Kachels TFE hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Gezien de levering van alle bestellingen door Kachels TFE in eigen beheer wordt uitgevoerd, zullen diverse leveringen zo efficiënt mogelijk worden ingepland in het kader van de logistieke planning van Kachels TFE. De levertermijn bedraagt daarom tussen de 2 en de 14 dagen, afhankelijk van de logistieke planning en capaciteit van Kachels TFE.
 
Artikelen besteld in de webshop worden in België op locatie geleverd aan een vaste leveringskost van 60 euro (excl. BTW). Voor internationale leveringen verwijzen we naar de paragraaf over internationale bestellingen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 
Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen. 
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Kachels TFE.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kachels TFE was geboden.
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kachels TFE. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kachels TFE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog
niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 7: Herroepingsrecht
 
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kachels TFE. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 
In geval van dienstverlening: de consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen na afgesproken datum zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kachels TFE BV, Stationsstraat 24/2 te 9300 Aalst, info@kachels-tfe.be, +32 473 61 11 67 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat
de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kachels TFE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kachels TFE BV, Stationsstraat 24/2
9300 Aalst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf, door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
Bij de overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100EUR voor verzendingen vanuit België.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kachels TFE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur
of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Van zodra de Klant de goederen heeft gebruikt, bijvoorbeeld na het ontsteken van brandmateriaal in een kachel, wordt het product als gebruikt beschouwd en kan dit enkel geretourneerd worden aan een verminderde terugbetaling van minstens -30% van de originele aankoopprijs van het product. Het product wordt vanaf het eerste gebruik namelijk beschouwd als een tweedehandsproduct dat door de ondernemer slechts enkel verder doorverkocht kan worden aan een volgende Klant aan een lagere aankoopprijs.
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kachels TFE BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kachels TFE BV op de hoogte
is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Kachels TFE BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien Kachels TFE BV constateert dat de teruggestuurde producten gebruikt zijn of gebruikssporen bevatten, dan behoudt de ondernemer zich het recht om 30% van de originele aankoopprijs van het product af te houden. De Klant dient bij retournering ook telkens de aankoopfactuur, die bij originele aankoop van het product aan de Klant werd bezorgd, mee te sturen in het retourpakket.
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kachels TFE BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
Kachels TFE BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening
worden gebracht.
 
Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden zoals vermeld enkel mogelijk aan een verminderde terugbetaling van maximaal 70% van de originele aankoopprijs van het product.
 
 
Artikel 8: Garantie
 
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Kachels TFE klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kachels TFE. Indien de Klant een afzonderlijk onderhoudscontract heeft bij Kachels TFE, dan zijn de afspraken in dat onderhoudscontract omtrent de ophaling en/of herstelling ter plaatse van toepassing.
 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kachels TFE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 
Artikel 9: Klantendienst
 
De klantendienst van Kachels TFE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 61 11 67, via e-mail op info@kachels-tfe.be of per post op het volgende kantooradres: Stationsstraat 24/2
9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kachels TFE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Kachels TFE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikel 11: Privacy
 
Kachels TFE respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kachels TFE, Stationsstraat 24/2
9300 Aalst, info@kachels-tfe.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kachels TFE, Stationsstraat 24/2 9300 Aalst, of via info@kachels-tfe.be.
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Kachels TFE houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kachels-tfe.be.
 
Artikel 12: Gebruik van cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw
browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Kachels TFE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.
 
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kachels TFE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
 
Artikel 15: Bewijs
 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT AFDELING DENDERMONDE bevoegd.
 

Blijf op de hoogte van promoties & nieuws